BIO-ENZYMATICKÝ PŘÍPRAVEK PRO VÝROBNÍ SFÉRU APD 900 2XP

Nový bio-enzymatický přípravek pro rozklad, odstranění zápachu a likvidaci veškerého organického odpadu.
Přípravek APD 900 2XP je směs bakteriálních kultur, enzymů a živin nutných pro činnost mikroorganismů. Výsledkem působení přípravku v myčkách aut, kanalizačních rozvodech, sifonech a odpadních systémech, septicích, odpadních a kalových jímkách apod. je rychlý a účinný rozklad organického znečištění (odstraní se staré usazeniny a zabrání se opětovnému usazování). Eliminuje se tvorba pěny, zápachu a zejména amoniaku. U nádrží a jímek se okamžitě zvyšuje využitelný objem. Při pravidelném používání přípravku APD 900 2XP dochází k reprodukci bakterií většinou každých 30 minut, což má za následek nepřetržité čištění systému.

VÝHODY

  • výrazné snížení BSK, CHSK a NL
  • ověřené snížení čpavku o 38% (autorizované měření VÚZT Praha)
  • likvidace pevných a rozpuštěných organických látek
  • rychlé zprůchodnění odpadních systémů
  • odstraňování ropných skvrn z nádrží a jímek
  • výrazné snížení zápachu

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek musí být před použitím aktivován. Aktivace: rozmíchejte přípravek APD 900 2XP ve vlažné vodě (32 – 35°C) v poměru cca 1 kg přípravku na 8 litrů vody a nechejte cca 30 minut odstát. Poté je směs připravena k přímému použití. Nikdy nepoužívejte k aktivaci horkou vodu! Takto připravený roztok nalijte do míst, která chcete čistit. Po aplikaci do odpadních potrubí maximálně omezte jejich používání po dobu šesti až osmi hodin.

DÁVKOVÁNÍ

Jímky: jedenkrát měsíčně min. 0,5 kg na 100 m3.
Průtokové systémy: denní průtok 100 m3 - třikrát týdně po 0,5 kg (při větších průtocích se aplikované dávky snižují).
Odpadní potrubí: 0,2 - 0,5 kg (podle průměru potrubí) denně do úplného vyčištění.
Ve všech případech je nutné první dávku zdvojnásobit z důvodu namnožení bakteriálních kultur.
Dávkování je pouze orientační, pro každého zákazníka bude vypracováno konkrétní dávkování na jeho podmínky.

SKLADOVÁNÍ

Na suchém, chladném místě. Přípravek nesmí přijít do styku s potravinami. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Zabraňte přístupu dětí.

PRVNÍ POMOC

Po požití vypít nejméně půl litru vody a vyvolat zvracení.
Při vniknutí do očí vymyjte větším množstvím vody ( alespoň po dobu 10-ti minut).
Při styku s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem. Pokud trvá svědění, vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Neaplikujte přípravek přímo na suchou krustu nebo suchá místa. Pro ideální činnost bakterií je potřebný dostatek vody.
Nutnost pravidelného dávkování.
Při dávkování přípravku APD 900 2XP nepoužívejte současně dezinfekční prostředky.
Záruční doba: 6 měsíců.

Balení: 10 kg pytel.