Bio-enzymatický přípravek k mytí průmyslových prostorů - BACTIPRO LIVE

Nový bakteriálně-enzymatický přípravek pro pravidelné mytí průmyslových prostorů v potravinářství i ostatním průmyslu a odstranění zápachu.


Přípravek BACTIPRO LIVE je směs speciálních selektovaných přírodních bakterií produkující enzymy. Součástí receptury přípravku je rychle působící neutralizační složka, která je v současné době předmětem patentového řízení. Tato složka účinně působí na redukci širokého spektra zápachů. Receptura přípravku obsahuje také směs několika vzájemně se doplňujících povrchově aktivních látek, které rozpouštějí a odstraňují znečištění z pevných povrchů. Tento biologicky aktivní neutrální čistící prostředek vykoná kompletní práci v jednom kroku – myje, osvěžuje a likviduje zápach tím, že rozloží a stráví jeho zdroj. Použití je ve všech výrobních prostorách v potravinářském i ostatním průmyslu pro čištění ploch, podlah, stěn i výrobního zařízení.

VÝHODY

  • přípravek BACTIPRO LIVE je výhradně přírodního charakteru, neobsahuje žádné nebezpečné chemické látky typu kyselin
  • díky bakteriální složce odstraňuje organické nečistoty v porézních materiálech a spárách po dobu, než dojde k uschnutí mytých ploch
  • při pravidelném mytí dochází k výrazné finanční úspoře
  • ideální pro rychlé odstranění zápachu tam, kde dochází ke skladování organických odpadů (odpadové nádoby, kontejnery, popelnice)
  • vždy dochází k likvidaci zdroje zápachu, tj. k jeho rozložení a strávení
  • použití přípravku je zcela bezpečné na všech plochách, které mohou přijít do styku s vodou
  • je bozoplachový s deodorizačními účinky

DÁVKOVÁNÍ

Před použitím nařeďte přípravek BACTIPRO LIVE vodou následovně:
1 : 5 -  místa, která se myjí jednorázově
1 : 10 -  místa, která se myjí občas (několikrát do měsíce)
1 : 20 a více -  místa, která se myjí pravidelně (alespoň několikrát týdně)
Umyté povrchy rozhodně není třeba oplachovat, přípravek je možné nanášet hadrem, mopem, postřikem, strojově apod.

SKLADOVÁNÍ

Na suchém, chladnějším místě, teplota 5 – 20°C. 
Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. 
Chraňte před mrazem. 
Zabraňte přístupu dětí.

PRVNÍ POMOC

Po požití vypít nejméně půl litru vody a vyvolat zvracení. 
Při vniknutí do očí vymyjte větším množstvím vody. 
Při styku s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zároveň s přípravkem BACTIPRO LIVE nepoužívejte jiné chemické prostředky.
Bio-enzymatický přípravek nesmí přijít do přímého styku s potravinami. 
Použitou naředěnou vodu vylévejte do těch odpadních míst, kde je největší problém s průtočností systému – bakterie a enzymy působí velmi pozitivně na zprůchodňování odpadních systémů.
Vždy nařeďte jen takové množství, které hned spotřebujete.

Záruční doba: 6 měsíců.

Balení: 10 nebo 25 litrů.