Charakteristika bakteriálně enzymatických směsí


BAKTERIE

Bakterie jsou nejrozšířenější skupinou organismů na světě. Je možné je nalézt v půdě, vodě, ovzduší, na povrchu i  uvnitř mnohobuněčných organismů. Některé druhy jsou dle výzkumů schopné přežít i ve vesmíru nebo ve vakuu a o teplotě −270 stupňů Celsia.

Tzv. sporulující bakterie vytváří ve svém životním cyklu spory, což jsou odolné klidové útvary. Některé bakterie (klostridie, bacily) jsou schopné vytvářet tzv. endospory, což jsou obzvlášť odolné spory vytvářené uvnitř buňky. V endosporách přežívají bakterie nehostinné podmínky a později, za příznivějších okolností, jsou schopné vyklíčit zpět ve vegetativní buňky.

Bakterie produkují enzymy.

ENZYMY

Enzymy jsou bílkoviny, ať již jednoduché či složené, které působí jako katalyzátory chemických reakcí a zároveň určují povahu a rychlost těchto reakcí. Souhrn všech enzymových reakcí, při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a živých organismech se nazývá metabolismus.

Jednou z velmi důležitých funkcí enzymů, na které přímo závisí život a růst organismů, je schopnost různých enzymů štěpit a rozkládat různé složité molekuly na menší řetězce, které jsou organismy schopné strávit a které se tak stávají zdrojem energie pro jejich další růst.

BAKTERIÁLNĚ-ENZYMATICKÉ SMĚSI

Pojmem bakteriálně-enzymatická směs se rozumí koncentrát spor a endospor speciálně selektovaných a cíleně vyšlechtěných kmenů původních půdních bakterií, které vykazují určité požadované vlastnosti jako je např. schopnost přežít a množit se v prostředí s určitým pH, schopnost zvýšené produkce určitého požadovaného enzymu, atp. Směsi používané naší společností se vyznačují značnou koncentrací mikroorganismů. V některých koncentrátech je až 5 x 10

10

 KTJ/gram směsi (KTJ -  kolonie tvořící jednotka).

Jednotlivé směsi, příp. jejich kombinace, tvoří základ pro formulaci konečných komerčně používaných přípravků, které jsou svým složením zaměřeny na praktické řešení určitých konkrétních problémů jako je např. odbourávání tuků v určitém prostředí, homogenizace kejdy, snižování úrovně amoniaku a zápachu všeobecně, čištění odpadních vod, rozklad exkrementů, zprůchodňování ucpaného potrubí atd.

Po zavedení směsi do vodního prostředí obsahujícího organický odpad, začnou spory v krátké době ožívat, produkovat specifické enzymy a stravovat přítomný organický odpad. Aplikované mikroorganismy se množí exponenciálně (zdvojnásobují se v počtu každých 20 – 30 minut). Vedlejšími produkty této bakteriálně enzymatické aktivity jsou H2O a CO2.

Je nutné zdůraznit, že všechny kmeny bakterií používané v našich bakteriálně-enzymatických směsích jsou kmeny nepatogenní a že se vždy jedná pouze a výhradně o kmeny v přírodě se volně vyskytujících půdních bakterií, které byly vybrány pro určitou konkrétní schopnost. Tyto kmeny nejsou v žádném případě geneticky jakkoliv měněné či upravované.